برگــزاری دومیــن جشــن دانـــش آموختگى دانشــگاه آزاد اســلامى واحد تهـــران غــــرب

پذیرایی از دانش آموختگـــان در دومیــن جشــن دانـــش آموختگى دانشــگاه آزاد اســلامى واحد تهـــران غــــرب دو شنبه مورخ ۹۵/۰۴/۲۸  در سالن همایش هاى بیمارستان فرهیختگان برگزار گردید.

افتخار میزبانی این عزیزان را شرکت تشریفات مجالس پیوند برگ سبـــــز بر عهده داشت.

https://instagram.com/p/BICvG7AhJDj/