چهارمیـــن مراســـم رونـــمایی دستـــاوردهای شــرکــت های دانــش بـنیـان

چهارمیـــن مراســـم رونـــمایی دستـــاوردهای شــرکــت های دانــش بـنیـان با میزبانی صندوق شکوفایی و نوآوری نهاد ریاست جمهوری برگزارگردید.

پذیرایی از مدعوین گرامی این گردهمایی در محل صندوق شکوفایی و نوآوری بر عهده کارگروه همایش های شرکت تشریفات مجالس پیوند برگ سبز گذارده شد. امید که این اطمینان و افتخار همیشگی و ماندگار باشد.