همایش داروسازی نظامی

دومین همایش داروسازی نظامی و شرایط اضطراری با میزبانی بیمارستان بقیه الله اعظم در تاریخ ۱۳۹۵/۰۲/۰۸ برگزار گردید.

کارگروه برگزاری همایش های مجموعه تشریفاتی پیوند برگ سبز افتخار پذیرایی از مهمانان و مدعوین این جشن را بر عهده داشته است.